Organisatie

U leest op deze pagina meer informatie over de Directie en de Raad van Commissarissen van Mitros.

Directie

De directie van Mitros bestaat uit de heer mr. drs. Henk Peter Kip (directievoorzitter) en mevrouw drs. Maud Hoezen (directeur).

Henk Peter Kip 

(1963) is van huis uit econoom en jurist. Hij heeft eerder gewerkt bij de Nederlandse Vereniging van Banken en woningcorporatie Talis (Nijmegen). Vanaf 2007 totdat hij in 2012 bij Mitros aantrad, was hij directeur van Portaal Nijmegen. Binnen Mitros is hij verantwoordelijk voor Wonen, Strategie & Advies, Vastgoedontwikkeling, Directiezaken en Personeel & Organisatie.

Maud Hoezen 

(1976) heeft (bedrijfs)economie gestudeerd. Via de gemeente Aalsmeer, woningcorporatie Woonmaatschappij (Hoofddorp) en de BMC-groep is zij in 2008 bij Mitros gekomen als projectcontroller. Daar werd zij al gauw eindverantwoordelijk en leidinggevende voor de financiële- en controlfunctie binnen Mitros en verantwoordelijk voor het financiële beleid en de continuïteit van Mitros. In 2012 is zij benoemd tot directeur bij Mitros. Zij heeft in haar portefeuille: Klantcontactcentrum, Onderhoud, Financiën & Control, Administratie, ICT & Facility, Juridische zaken & Compliance en Verkoop & Zakelijke Markten.

Beloning directie

De directie wordt beloond conform de WNT. De directievoorzitter, Henk Peter Kip, verdiende in 2015 meer dan het maximum volgens de in 2015 geldende Blok-staffel (€ 203.400). Omdat de bezoldigingsafspraken met Henk Peter Kip zijn gemaakt vóór inwerkingtreding van de Blok-staffel (1 januari 2014), is het overgangsrecht van toepassing op zijn honorering.


Bij de bepaling van het salaris van de directieleden wordt alleen een vast inkomen verschaft en niet een variabel deel op basis van prestaties.

De taken en bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in het directiereglement.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de (statutaire) directie en de algemene gang van zaken binnen Mitros, inclusief dochterondernemingen. U leest de statuten van Stichting Mitros (pdf) hier. Ook staat de RvC de directie met raad en daad ter zijde, gevraagd en ongevraagd. De RvC richt zich bij zijn taakvervulling op het belang van de corporatie. Daarbij weegt hij de in aanmerking komende belangen van bij Mitros betrokkenen af. De RvC beslist ook over benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de directieleden. De RvC ontvangt daarvoor een passende vergoeding.

Samenstelling

De RvC bestaat uit maximaal zeven leden. In het overzicht van de samenstelling van de Raad van Commissarissen staan ook de relevante nevenfuncties en de datum van aan- en aftreden. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie HuurdersNetwerk Mitros en één op voordracht van de ondernemingsraad.

De RvC werkt met drie auditcommissies (Financiën, Wonen en Remuneratie) die de besluitvorming van de RvC op specifieke terreinen voorbereiden en de organisatie met deskundigheid ter zijde staan.

Werkwijze

Er is een Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen dat de werkwijze en samenstelling regelt. De RvC is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren. Zij hebben ook geen nevenfuncties die tegenstrijdige belangen kunnen opleveren.
Er zijn profielen vastgesteld voor alle commissarissen. Naast algemene deskundigheden worden sommige commissarissen op specifieke deskundigheidsgebieden, zoals financiën of volkshuisvesting, benoemd.

Honorering

De honorering van leden van de RvC vindt plaats conform de geldende  wet- en regelgeving: de WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) en de voor de sector geldende WNT-staffel, het overgangsrecht van de WNT en de Beroepsregel van de VTW. De honorering bedraagt € 12.007 bruto per jaar voor de leden en € 16.808 per jaar voor de voorzitter.

De honorering wordt jaarlijks bezien. 

Daarnaast kunnen de commissarissen kosten in redelijkheid gemaakt in verband met hun functioneren, evenals reiskosten declareren conform de hiertoe opgestelde Richtlijn declaraties RvC Mitros.

 

Governancecode

De RvC van Mitros voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties. De nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 is verplicht per 1 januari 2016. Mitros bereidt zich hier momenteel op voor.

 
  • Deel deze pagina via