Jaarverslag

Het jaarverslag is een samenvatting van alles wat Mitros heeft gepresteerd in het vorige jaar. Erg belangrijk, want hierin kunnen we lezen of Mitros haar eigen doelen heeft behaald. Op deze pagina vindt u het complete jaarverslag, de infographic en de prestaties van 2020.

Bekijk jaarverslag 2020

Infographic

In deze infographic kunt u in één oogopslag de prestaties van 2020 bekijken. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Onze prestaties op een rij

369 nieuwe woningen

De ambitie om in 2020 minimaal 300 nieuwe woningen in Utrecht te bouwen hebben we behaald; 369 woningen leverden we op. Daarnaast hebben we 431 woningen in aanbouw. Door het tekort aan bouwlocaties hebben we besloten om de komende 2 jaar 25% minder woningen te verkopen zodat de sociale woningvoorraad kan blijven groeien. In Nieuwegein werkt Mitros werkt samen met de gemeente aan de bouw van zo’n 450 nieuwe woningen in de komende jaren.

Onderhoud en renovatie

We investeren fors in het verbeteren en verduurzamen van onze woningen. Bijna 60 miljoen euro gaven we uit aan onderhoud en 67,5 miljoen aan renovaties. Daarnaast is hard gewerkt aan verdere verduurzaming van onze woningvoorraad, met een gemiddeld label B. In totaal werden 662 woningen verbeterd door groot onderhoud en renovatie. Onze renovatie- en groot-onderhoudsprojecten hebben ondanks de coronamaatregelen nagenoeg geen vertraging opgelopen. Onze aannemers verdienen daarvoor een groot compliment.

Klanttevredenheid

Medewerkers van Mitros stonden in 2020 voor de grote uitdaging om in coronatijd de dienstverlening aan onze huurders op peil te houden. De totaalscore in het huurderstevredenheidonderzoek is met het cijfer 7,6 gelijk gebleven. Hoewel hierin geen vooruitgang is geboekt, is het een belangrijke indicator dat bij de medewerkers van Mitros nog altijd de ‘Huurder op 1’ staat. Met alle beperkingen van afgelopen jaar een mooi resultaat.

Aandacht voor bijzondere groepen

Vanuit de overheid krijgt elke gemeente een taakstelling om statushouders te huisvesten. In 2020 was onze taakstelling: 106 statushouders in Utrecht en 53 in Nieuwegein. In Utrecht hebben we 106 statushouders een thuis kunnen bieden. In Nieuwegein bleek de vraag naar woningen minder dan de taakstelling; 35 statushouders kregen hier een huis.

In het kader van wonen met zorg stellen wij woningen beschikbaar voor bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld ouderen met een zorgvraag en personen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Mitros heeft met de gemeente Utrecht afgesproken om 189 woningen te leveren voor ‘uitstromers’. Hiervan hebben we er 182 beschikbaar kunnen stellen. In Nieuwegein was de afspraak 14 woningen en daar hebben we precies aan voldaan. Door intensievere samenwerking met de gemeente hebben we de gemiddelde wachttijd voor mensen die uitstromen terug kunnen brengen van 10 naar 3 maanden.

Ontruimingen

We hebben in totaal 11 woningen ontruimd, tegenover 22 in 2019. Bij 7 van deze ontruimingen was huurachterstand de voornaamste reden. In 5 gevallen hebben we de woning ontruimd vanwege ernstige overlast (1), onrechtmatige bewoning (3) of illegale hennepteelt (1).

A-score bedrijfslasten Aedes Benchmark

We proberen alle inkomsten uit huur zoveel mogelijk te besteden aan onze huurwoningen en huurders. Daarom streven we naar zo laag mogelijke bedrijfslasten. Ook in 2020 is dat gelukt. Opnieuw hebben we in de Aedes-benchmark hiervoor weer de beste score behaald: een A.

Overleg met stakeholders

Ieder jaar besteden we veel aandacht aan de dialoog met onze stakeholders. Bij deze gesprekken staan vragen centraal als: Is er voldoende contact? Hoe verloopt het contact? Welke vragen, wensen en behoeftes leven er? Deze contacten zijn belangrijk en helpen ons bij het bepalen van onze koers. Het afgelopen jaar hebben we vanwege corona geen gebruikelijke stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. Wel hebben we veel aandacht besteed aan bilaterale contacten met onze partners. De contacten met onze vaste partners hebben we zoveel mogelijk online voortgezet.