Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft maximaal 7 leden. Onze huurdersorganisatie HuurdersNetwerkMitros kiest 2 commissarissen. De ondernemingsraad kiest ook 1 commissaris. In een overzicht staan de namen van alle leden. Daarbij staat ook welke andere functies zij hebben. En wanneer ze bij de raad zijn begonnen en moeten aftreden.

De RvC werkt met 3 auditcommissies

Dat zijn de commissies Financiën, Wonen en Remuneratie. Iedere commissie bestaat uit 3 of 4 commissarissen. Zij bereiden besluiten voor die de RvC moet nemen. Hierover geven zij deskundig advies aan de hele RvC.

De commissarissen werken onafhankelijk en kritisch

Zij hebben geen ander werk dat hun functie bij de RvC in de weg kan staan. De RvC heeft een profiel opgesteld. Hierin staat welke kennis en deskundigheden een commissaris moet hebben. Sommige commissarissen zijn deskundigen op een bepaald gebied. Zoals financiën of volkshuisvesting. De manier van werken en de samenstelling van de RvC staat in het Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen.

Honorering RvC

De RvC stelt jaarlijks zijn eigen honorering vast. Hierbij houdt de RvC zich aan de wet- en regelgeving:

  • De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Daarbij gelden de WNT-staffel van de corporatiesector en het overgangsrecht.
  • De Beroepsregel van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Bij het vaststellen van de honorering volgt de RvC in beginsel de jaarlijkse, door het ministerie vastgestelde, WNT-indexering. Het wettelijke WNT-maximumbedrag is verhoogd van € 184.000 in 2019 naar € 201.000 in 2020. Dit is een verhoging van 3,2%, waarbij na verhoging het bedrag naar boven is afgerond op een duizendvoud in Euro's (Staatscourant 10 oktober 2019). 

De honorering van de RvC is per 1 januari 2020 daarom verhoogd met 3,2% en komt uit op de volgende bedragen:

 

Honorering 2020

Maximum volgens Beroepsregel VTW 2020

Leden

€ 14.425

€ 17.750

Voorzitter

€ 21.638

€ 26.550

Daarnaast kunnen de commissarissen kosten terugkrijgen die zij hebben gemaakt voor hun werk. Bijvoorbeeld reiskosten. Hiervoor hebben ze een richtlijn opgesteld.

 

Belangrijke RvC-documenten