Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft maximaal 7 leden. Onze huurdersorganisatie HuurdersNetwerkMitros kiest 2 commissarissen. De ondernemingsraad kiest ook 1 commissaris. 

De RvC werkt met 3 auditcommissies

Dat zijn de commissies Financiën, Wonen en Remuneratie. Iedere commissie bestaat uit 2 of 3 commissarissen. Zij bereiden besluiten voor die de RvC moet nemen. Hierover geven zij deskundig advies aan de hele RvC.

De commissarissen werken onafhankelijk en kritisch

Zij hebben geen ander werk dat hun functie bij de RvC in de weg kan staan. De RvC heeft een profiel opgesteld. Hierin staat welke kennis en deskundigheden een commissaris moet hebben. Sommige commissarissen zijn deskundigen op een bepaald gebied. Zoals financiën of volkshuisvesting. De manier van werken en de samenstelling van de RvC staat in het Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen.

Honorering RvC

De RvC stelt jaarlijks zijn eigen honorering vast. Hierbij houdt de RvC zich aan de wet- en regelgeving:

  • De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) met bijbehorende sectorale regeling.
  • De Beroepsregel van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

De honorering van de RvC per 1 januari 2022 is als volgt:

 

Honorering 2022

Maximum volgens Beroepsregel VTW 2022

Leden

€ 15.175

€ 17.280

Voorzitter

€ 22.738

€ 25.920

Daarnaast kunnen de commissarissen kosten terugkrijgen die zij hebben gemaakt voor hun RvC-werk. Bijvoorbeeld reis- of opleidingskosten. Hiervoor hebben ze een richtlijn opgesteld.

Belangrijke RvC-documenten