Bijzondere doelgroepen

Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Ook zijn wij er voor een aantal groepen mensen die een speciale behoefte hebben als het gaat om wonen. Deze mensen hebben bijvoorbeeld begeleiding nodig of een bepaald type woning. Sommige doelgroepen krijgen voorrang bij de toewijzing van een woning. Daarover zijn dan met de gemeente afspraken gemaakt, waar wij ons aan houden. Wij houden in deze gevallen altijd in de gaten of het wonen goed verloopt en er geen grote onrust in een buurt ontstaat.

Weer zelfstandig wonen

Mensen die na een verblijf in een maatschappelijke opvang of instelling met begeleiding op zichzelf kunnen gaan wonen, bieden wij met voorrang een woning aan. Hierover hebben we afspraken met de gemeente gemaakt (prestatieafspraken). We hebben hiervoor een bijzondere contractvorm: het driepartijencontract. Naast huurder en verhuurder tekent ook de begeleidende instelling/het buurtteam dit contract. Als het wonen goed verloopt, dus zonder noemenswaardige overlast of betalingsproblemen, dan krijgt de persoon na 2 jaar een huurcontract op eigen naam.

Ex-delinquenten gaan weer hun leven oppakken.

Mensen die in de gevangenis hebben gezeten, hebben weer een woning nodig. Het kan gaan om mensen die hebben gestolen of gefraudeerd, maar het kan ook gaan om plegers van een zedenmisdrijf met kinderen en ernstige geweldsmisdrijven. Iedereen begrijpt dat deze mensen ergens moeten wonen. Toch kan de komst van zo iemand wel onrust geven in een buurt. Daarom is er begeleiding nodig om de huisvesting van deze mensen goed te laten verlopen.

Bij de doelgroep ex-delinquenten biedt Beter Wonen die begeleiding. Dit is een samenwerkingsverband van Gemeente, de Utrechtse corporaties, Exodus, politie en Reclassering Nederland. Deze organisaties hebben samen afspraken gemaakt over de procedure bij het huisvesten van ex-delinquenten. Doel van deze afspraken is het zorgen voor passende woonruimte en het voorkómen van maatschappelijke onrust in de omgeving waar de ex-delinquent gaat wonen.

Als wij onrust verwachten, winnen wij altijd advies in bij de burgemeester. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de openbare orde. De burgemeester overlegt dan met de officier van justitie en de politiechef openbare orde. Als zij ook problemen verwachten, dan verhuren wij het huis niet of alleen onder bepaalde voorwaarden. We zoeken dan naar een passende oplossing voor deze persoon.

Soms verdienen mensen een tweede kans

Huurders die hun woning uitmoeten omdat ze zoveel overlast hebben veroorzaakt, geven wij soms een tweede kans. Onder voorwaarden en met stringente afspraken (vastgelegd in een contract) over begeleiding en gedrag, krijgen zij een andere woning toegewezen. Iemand krijgt hiermee de kans om ergens anders een nieuwe start te maken.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen met voorrang een woning.
Hiervoor hebben wij de opdracht gekregen vanuit het rijk en hebben we afspraken gemaakt met de gemeente (prestatieafspraken). Vluchtelingenwerk begeleidt de mensen bij dit proces en ondersteunt ze tijdens de eerste periode dat ze in een huurwoning wonen. Lees hier meer informatie over Vluchtelingen en statushouders.